Polityka prywatności – RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób, których dane przetwarzane są przez

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KEMBUD” Kempa Krzysztof

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE.L.2016 Nr 119, str.1)-dalej RODO, zgodnie z art.13-informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KEMBUD” Krzysztof Kempa z siedzibą w 63-500 Ostrzeszów, ul. Kościuszki 34,NIP: 622-105-80-76, Regon: 251527684, tel. 627300808.Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na e-mail: kembud@kembud.pl
  2. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana lub z publicznie dostępnych źródeł i przetwarzane są w celu:- zawarcia i prawidłowej realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. obowiązek podatkowy, rachunkowy i archiwizacyjny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,- wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. udzielanie odpowiedzi na Pani/Pana pisma, zapytania, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, transportowe, kurierskie, pocztowe, podwykonawcze, prawne, windykacyjne, bankowe i inne. Ponadto, administrator zobowiązany jest udostępnić Pani/Pana dane podmiotom, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym urzędy skarbowe.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz wypełnienia obowiązku prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
  5. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niezrealizowaniem umowy.